/
ƯU ĐIỂM CỦA CHỨNG NHẬN
  • Tạo ra lợi thế cạnh tranh, tránh rủi ro pháp lý
  • Tạo niềm tin với khách hàng và đối tác
  • Đánh giá 1 lần - Cấp 1 chứng chỉ
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
  1. Chuyển giao bộ hồ sơ, quy trình mẫu cơ bản 
  2. Được hỗ trợ về các thủ tục pháp lý
  3. Được hỗ trợ công bố chất lượng, lưu hành sản phẩm